full film izleiptv smart spor


    หน้าหลัก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจในบริการของเว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินในระดับใด
 

Who's Online

หน้าที่ของแผนก
หน้าที่ของแผนกจัดซื้อ
     มีหน้าที่ดูแลงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง งานซ่อมแซม งานสัญญาบริการ งานปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัย  งานโครงการใหญ่ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดหาผู้ออกแบบ  ผู้รับเหมา
สัญญาว่าจ้างตามที่หน่วยงานทำเรื่องขออนุมัติตามสายงาน


หน้าที่ของแผนกพัสดุกล้วยน้ำไท และแผนกพัสดุรังสิต
     มีหน้าที่ดูแลการสั่งซื้อสำรอง จัดเก็บ เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยงาน และ
มีการให้บริการยืม-คืนวัสดุ/อุปกรณ์ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพร้อมติดตามทวง
ทรัพย์สินที่ยืมคืน ให้ตรงตามกำหนดเวลา
 
BlueBusiness by luka@kujawa.biz