full film izleiptv smart spor


    หน้าหลัก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจในบริการของเว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินในระดับใด
 

Who's Online

ผู้บริหาร

ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

   
 

 Sample Image

อาจารย์สมยศ  โอสนานนท์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 

 
   

  

 

อาจารย์จุฬนี  ศิริเจริญ

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ       

Sample Image

อาจารย์สมจิต  ดำแก้ว

หัวหน้าแผนกพัสดุกล้วยน้ำไท

Sample Image

อาจารย์กัญณิกา เพชรแสง

หัวหน้าแผนกพัสดุรังสิต 

 
BlueBusiness by luka@kujawa.biz