full film izleiptv smart spor


    หน้าหลัก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจในบริการของเว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินในระดับใด
 

Who's Online

ประวัติการจัดตั้ง
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่
149/2541
โดยให้ย้ายแผนกจัดซื้อ แผนกพัสดุกล้วยน้ำไท และแผนกพัสดุรังสิตจากฝ่ายการคลัง สายการคลัง
มาสังกัดฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สายการคลัง ปัจจุบันฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีผู้อำนวยการเป็น
ผู้ควบคุมดูแลประกอบด้วย
3 แผนก
         ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินเป็นต้นมา มีผู้อำนวยการทำหน้าที่บริหารงานเป็นลำดับ ดังนี้
         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี   ช้อยสุนิรชร    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2541 - 2546
         - อาจารย์สมยศ                 โอสนานนท์    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
 
BlueBusiness by luka@kujawa.biz