full film izleiptv smart spor


    หน้าหลัก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจในบริการของเว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินในระดับใด
 

Who's Online

ไบโอดีเซล

    
ภูมิปัญญาคนไทย ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
          น้ำมันที่ผลิตได้ใช้วัตถุดิบจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยไม่ต้องมีส่วนผสมของ น้ำมันปิโตรเลียมเลย ใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิดโดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์

                 

กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชแล้ว

            

          เริ่ม ต้นจากการเก็บรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว จากตลาด ชุมชนต่างๆ  นำมาพักให้ตกตะกอน และกรองเอาตะกอนออก  ให้ความร้อนเพื่อให้น้ำแยกตัวออกจากน้ำมัน  เพื่อให้น้ำมันที่นำไปผลิตมีน้ำและสิ่งสกปรกเจือปนให้น้อยที่สุด
          จาก นั้นนำน้ำมันที่ได้มาผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยกรด และ แอลกอฮอล์  เพื่อปรับสภาพน้ำมัน ให้มีณสมบัติคงที่แล้วพักไว้ 1 คืน
          จาก นั้นนำมากระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ และด่าง ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียล  พักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง จะเกิดการแยกตัวเป็น  น้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรีล  แยกเอาน้ำมันไบโอดีเซลไปผ่านกระบวนการล้างอย่างน้อย 3-4 ครั้ง  โดยครั้งแรกต้องเป็นน้ำที่มีการเติมกรดอ่อน  เพื่อปรับสภาพน้ำมันไบโอดีเซล  ที่ได้ให้มีค่าความเป็นกลาง (pH= 7)  จากนั้นนำน้ำมันไปอุ่นเพื่อไล่น้ำออกจากน้ำมัน  จะได้น้ำมันไบโอดีเซลที่ใส  เมื่อนำไปใช้กับ เครื่องยนต์ ต้องผ่านกระบวนการกรองอย่างดีอีกครั้ง (2-5 ไมครอน)  หรือจะใช้วิธีตั้งพักทิ้งไว้หลายๆ วันที่ได้  จะเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงในการอุ่นน้ำมัน

          

           น้ำ มันไบโอดีเซลที่ได้สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบจัดได้ ในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ได้  โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ แต่อย่างใด

                        
           
คุณสมบัติเด่นของน้ำมันไบโอดีเซล
          มี ออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงขึ้นเพราะช่วยเผาไหม้   มีสารหล่อลื่นในตัวเอง  ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอน้อยลง  มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดเครื่องยนต์ทำให้ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ สะอาด   นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ดีเซลแล้ว  สามารถใช้เป็นน้ำมันซักแห้ง  น้ำมันล้างเครื่อง  ตัวทำละลาย   ใช้ทำความสะอาดคราบเปื้อนจากสีน้ำมันได้เป็นอย่างดี
          ทั้งนี้ กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน ต้องทำอย่างประณีต ละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง  มีความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และการบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตอย่างถูกวิธี  ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลที่ได้จึงมีคุณภาพที่ดีไม่ก่อปัญหาให้กับเครื่องยนต์ใน ระยะยาว


 
BlueBusiness by luka@kujawa.biz