full film izleiptv smart spor


    หน้าหลัก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจในบริการของเว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินในระดับใด
 

Who's Online

การจัดการความรู้
Sample Imageการจัดการความรู้ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

 

 

-  ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน "จัดจ้าง   Sample Image
-  ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน "จัดซื้อ"   Sample Image
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในหน่วยงานสายการคลัง  
โครงการสร้างความพร้อมของทุนมนุษย์สายการคลัง  
-  ระบบการซื้อแบบทันเวลาพอดี (JIT)  
-  ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
-  5 ส.กับงานพัสดุ   
-   ชุมชนนักปฏิบ้ติ CoP ครั้งที่ 1  
-  ชุมชนนักปฏิบ้ติ CoP ครั้งที่ 2  
-  ชุมชนนักปฏิบ้ติ CoP ครั้งที่ 3   
-  การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
-  การยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้    
-   พักสายตาระหว่างการทำงาน 
-   วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ     

 

 

 

 

 
BlueBusiness by luka@kujawa.biz